Privacybeleid

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).
De verwerkingsverantwoordelijke is Rudy Trullemans. Hij is bereikbaar per post (Berkenrodelei 62, 2660 Hoboken, België), per e-mail (info@rttaalkantoor.be) of per telefoon (+32 3 296 81 53).
De verwerking van persoonsgegevens berust op wettelijke grondslagen en doeleinden zoals de uitvoering van het contract en de precontractuele voorwaarden, de naleving van de wettelijke verplichtingen en de uitoefening van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

AVG

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De begrippen die in hoofdletters worden weergegeven in dit Privacybeleid hebben de volgende betekenis.

 1. Privacybeleid: het huidige Privacybeleid van RT Taalkantoor BV, met hoofdkantoor te Berkenrodelei 62, 2660 Hoboken (België), geregistreerd bij de KBO onder nummer BE 0806 091 378.
 2. Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee de Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: Dhr. Rudy Trullemans
 4. Betrokkene: ofwel de natuurlijke persoon die een of meer van zijn Persoonsgegevens verstrekt aan RT Taalkantoor BV, ofwel de natuurlijke persoon die door RT Taalkantoor BV wordt geïdentificeerd in het kader van zijn activiteiten.
 5. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst bij RT Taalkantoor BV, met het doel te werken bij RT Taalkantoor BV.
 6. Verwerkingsbeheerder/Verwerker: bedrijven en/of personen die door RT Taalkantoor BV worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken.
 7. GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit: het nationale controleorgaan voor de naleving van de Belgische wetgeving inzake het gebruik van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enige wijze door de Betrokkene aan RT Taalkantoor BV worden verstrekt of waarover RT Taalkantoor BV beschikt in het kader van haar activiteiten.
 • RT Taalkantoor BV hecht het grootste belang aan het respect van de privacy van de Betrokkene en zijn Persoonsgegevens. RT Taalkantoor BV zal de Persoonsgegevens die door de Betrokkene worden verstrekt, alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven en zal zich houden aan de geldende regels en wetten op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (beschikbaar op de website https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

ARTIKEL 3 – COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

RT Taalkantoor BV beschikt over Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten, wanneer de Betrokkene zijn Persoonsgegevens aan RT Taalkantoor BV of aan een van haar partners verstrekt voor het uitoefenen van zijn activiteiten, of wanneer het zijn wettelijke of contractuele taken uitoefent.


De gegevens die mogelijk door RT Taalkantoor BV worden verwerkt zijn: titel, burgerlijke staat, naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, postadres, e-mailadres, inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, rijksregisternummer.

ARTIKEL 4 – GEBRUIKSDOELEINDEN 

 • De Gegevensverwerking is gebaseerd op:
 1. De toestemming van de Betrokkene voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. De uitvoering van een contract waarbij de Betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele bepalingen op verzoek van de Betrokkene;
 3. De naleving van een wettelijke verplichting waaraan RT Taalkantoor BV is onderworpen (boekhoudkundige, sociale, fiscale verplichtingen enz.);


De Persoonsgegevens die de Betrokkene verstrekt en waarover RT Taalkantoor BV beschikt, zullen worden verwerkt met als doel:


1. Contact opnemen met de Betrokkene in het kader van zijn activiteiten, hetzij direct, hetzij via een Verwerker;

2. Uitvoering en beheer van het contract tussen de Betrokkene en RT Taalkantoor BV of precontractuele bepalingen;

3. Beheer van haar boekhouding (verzenden, ontvangen en invoeren van facturen);

4. Beheer van de menselijke middelen van zijn onderneming;

5. Beheer van de sollicitatie van de Betrokkene die graag een arbeidsovereenkomst met RT Taalkantoor BV wil afsluiten of die onafhankelijk diensten voor RT Taalkantoor BV wil leveren;

6. Beantwoorden van verzoeken van de Betrokkene met betrekking tot de uitoefening van de rechten die hem door de AVG worden verleend;

7. De Betrokkene informeren over zaken die volgens RT Taalkantoor BV belangrijk zijn voor de Betrokkene;

8. Deze meedelen aan Verwerkingsbeheerders die door RT Taalkantoor BV worden verzocht bepaalde taken uit te voeren;

9. Periodiek informatie sturen naar de Betrokkene;

10. Deze gegevens overdragen aan derden, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 5 van deze verklaring;

11. Ze meedelen aan partners van RT Taalkantoor BV, met inbegrip van de integratie van de gegevens van de Betrokkene in de databank van de geassocieerde ondernemingen;

12. Regelmatig contact opnemen met de Betrokkene.

ARTIKEL 5 – COMMUNICATIE VAN GEGEVENS AAN DERDEN / OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

RT Taalkantoor BV zal geen Persoonsgegevens van de Betrokkene communiceren aan derden, tenzij en voor zover:


1. Dit als zodanig wordt vermeld in het Privacybeleid;


2. RT Taalkantoor BV hiertoe bevoegd en/of verplicht is volgens de wet en/of andere regelgeving, of hiertoe wordt verzocht door een openbare instelling of enige andere regelgevende autoriteit (FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RSZ, Advocaten, gerechtsdeurwaarders, Openbaar Ministerie, onderzoeksrechter, griffie, Rechtbanken en Hoven, politiediensten, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Cel voor Financiële Informatieverwerking, enz.);

3. RT Taalkantoor BV dit essentieel acht om haar rechten en/of assets te beschermen, of om een misdrijf te voorkomen en/of de veiligheid van de staat of de veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te waarborgen;

4. Dit gebeurt om de volledigheid en de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren.

 • In geval van communicatie van de gegevens van de Betrokkene, al dan niet via RT Taalkantoor BV, aan derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking of aan een Verwerker, zullen deze laatsten slechts toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Betrokkene als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die aan of door RT Taalkantoor BV worden toevertrouwd. RT Taalkantoor BV zal de door haar ingeschakelde Verwerkingsbeheerder verbieden de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden te communiceren of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen. RT Taalkantoor BV zal ook de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alle verstrekte Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Alle Verwerkingsbeheerders zullen gebonden zijn door een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • In het kader van een grensoverschrijdend geschil kan RT Taalkantoor BV ertoe gebracht worden Persoonsgegevens te communiceren aan buitenlandse verwerkingsverantwoordelijken of buitenlandse instanties, maar steeds met inachtneming van het recht van de Europese Unie en de internationale verdragen waaraan België partij is, eventueel met de nodige garanties.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

RT Taalkantoor BV zal de gevoelige Persoonsgegevens van de Betrokkene slechts verwerken voor zover de Betrokkene hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven of voor zover deze verwerking in overeenstemming is met de wet en/of de geldende regelgeving.

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DERDEN 

 • RT Taalkantoor BV zal alles in het werk stellen om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te beschermen tegen ongepaste verwerking en/of Alle Werknemers van RT Taalkantoor BV zullen gebonden zijn door een geheimhoudingsclausule in hun arbeidsovereenkomst, in bijlage of in het arbeidsreglement van RT Taalkantoor BV. De naam van deze ontvangers kan op eenvoudig verzoek per e-mail naar het adres info@rttaalkantoor.be of per post (Berkenrodelei 62, 2660 Hoboken (België)) worden bekomen, maar RT Taalkantoor BV behoudt zich het recht voor dit verzoek te weigeren om redenen van vertrouwelijkheid.
 • De door RT Taalkantoor BV verwerkte Gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het einde van de relatie met de Betrokkene.
 • Als gegevens worden verwerkt in het kader van een activiteit of werving en er vervolgens geen overeenkomst wordt gesloten tussen de Betrokkene en RT Taalkantoor BV, zullen de gegevens van de Betrokkene onmiddellijk worden verwijderd.
 • Ondanks de door RT Taalkantoor BV getroffen veiligheidsmaatregelen kan het gebeuren dat derden deze maatregelen toch weten te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor ongepaste doeleinden gebruiken. RT Taalkantoor BV kan op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 • RT Taalkantoor BV zal op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Persoonsgegevens door een (of meerdere) derde(n) aan wie deze gegevens zouden zijn overgedragen in overeenstemming met dit Privacybeleid of met de toestemming van de Betrokkene. RT Taalkantoor BV kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van de geldende wet- en/of regelgeving door deze derde(n).

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van RT Taalkantoor BV voor indirecte schade wordt in alle gevallen uitgesloten.
 • Elke mogelijke aansprakelijkheid voor directe schade zal beperkt zijn tot een maximaal bedrag van 100,00 EUR per gebeurtenis en 100,00 EUR maximaal per kalenderjaar. 


ARTIKEL 9 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 • De Betrokkene kan op elk moment aan RT Taalkantoor BV vragen de gegevens te tonen die RT Taalkantoor BV over hem/haar verwerkt, per e-mail naar het adres info@rttaalkantoor.be of per post (Berkenrodelei 62, 2660 Hoboken (België)).
 • De Betrokkene kan ook steeds aan RT Taalkantoor BV vragen, via de hiervoor voorziene procedure, zijn gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.
  In geval van weigering van RT Taalkantoor BV het verzoek tot correctie of aanvulling in te willigen, heeft de Betrokkene het recht een verklaring af te geven waarin staat dat de gegevens onvolledig zijn en waarin de aanvullende elementen worden vermeld die in aanmerking moeten worden genomen. RT Taalkantoor BV zal een dergelijke verklaring toevoegen aan haar database.

De Betrokkene heeft ook het recht, onder de voorwaarden zoals voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1. de toestemming voor de verwerking van de Gegevens in te trekken, voor zover de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Betrokkene;

2. op beperking van de verwerking;

3. op gegevensoverdraagbaarheid;

4. om bezwaar te maken tegen een verwerking die noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang, de legitieme belangen van RT Taalkantoor BV of een verwerking met het oog op prospectie;

5. om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen heeft of op een vergelijkbare wijze aanzienlijk op hem/haar inwerkt.

RT Taalkantoor BV zal op elk verzoek reageren binnen een termijn van een tot drie maanden na ontvangst van het verzoek, afhankelijk van de complexiteit ervan. Er zal geen betaling van de Betrokkene worden gevraagd. Echter, als de verzoeken van de Betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan RT Taalkantoor BV:

1. Het betalen van redelijke kosten eisen, rekening houdend met de administratieve kosten die gemaakt zijn om de informatie te verstrekken, de communicatie uit te voeren of de gevraagde maatregelen te treffen;

2. Weigeren op deze verzoeken in te gaan.

ARTIKEL 10 – VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN 

 • Als de Betrokkene vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over dit Privacybeleid en de wijze waarop RT Taalkantoor BV zijn/haar gegevens verwerkt, kan de Betrokkene dit per e-mail aan RT Taalkantoor BV meedelen op het volgende adres info@rttaalkantoor.be of per post gericht aan Berkenrodelei 62, 2660 Hoboken (België). De Betrokkene kan dit ook melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274.48.00, Fax: 02/274.48.35 en e-mail: contact@apd-gba.be.
 • RT Taalkantoor BV behoudt zich het recht voor het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging in het Privacybeleid zal per e-mail worden verzonden naar elke Betrokkene die eerder de voorgaande versie heeft ontvangen.
 • In geval van annulering, geheel of gedeeltelijk, van een bepaling van dit Privacybeleid, zal deze bepaling niet meer van toepassing zijn en zal RT Taalkantoor BV de betreffende bepaling vervangen door een bepaling met een identieke reikwijdte die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vatbaar voor annulering of in strijd is met de wet.
 • De overige bepalingen van het Privacybeleid blijven volledig van kracht.
 • Enkel de Nederlandse versie van deze AVG heeft contractuele waarde.
Schuiven naar boven
NL_NL